Home / Wydarzenia lokalne / Segregujemy w Nowej Rudzie

Segregujemy w Nowej Rudzie

1. Kto odbiera odpady z terenu naszego miasta?
Od dnia 1 sierpnia 2013 r. usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda świadczy firma Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. S.Żeromskiego nr 2 57-400 Nowa Ruda. Z nieruchomości należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie usługę świadczy VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach ul. Piastowska nr 38 KRAPKOWICE.

2. Ile mam zapłacić za odbiór odpadów?
Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta w Nowej Rudzie opłata za odbiór odpadów wynosi:
– 13,50 zł – w przypadku zadeklarowania segregacji odpadów;
– 20,00 zł – w przypadku zadeklarowania nie segregowania odpadów.

3. Gdzie mogę uiścić opłatę za odbiór odpadów i jakim terminie?
Opłatę należy wnosić do 25 dnia każdego miesiąca zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę można uiścić:
1. w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Radków z/s w Nowej Rudzie na konto Urzędu Miasta w Nowej Rudzie nr 44 95360001 3001 0013 1720 0001. Opłata za dokonanie wpłaty za odbiór odpadów w jednej z placówek banku wynosi 1,50 zł.
Placówki banku GBS zlokalizowane są w każdej dzielnicy miasta:
1. Słupiec – ul. Radkowska nr 4
2. Nowa Ruda -Centrum – Rynek nr 14, ul. Teatralna nr 11, ul. Niepodległości nr 8
3. Drogosław – ul. Świdnicka nr 55.

2. na konto BZ WBK S.A I Oddział w Nowej Rudzie Nr rachunku 64 1090 2330 0000 0005 9600 0037.

3.w kasie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11 (parter).

Od dnia 21 sierpnia br. dla wszystkich chętnych będą wydawane książki opłat za odbiór odpadów. Będą one dostępne w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Klienta, w siedzibie NUK Sp. z o.o. przy ul. S.Żeromskiego nr 2 oraz w ZGKiM w poszczególnych Rejonach Obsługi Mieszkańców.

4. Gdzie otrzymam worki do segregacji odpadów i kody?
Wszyscy mieszkańcy, którzy zdecydowali się na workową segregację odpadów mogą zamawiać worki wraz z kodami kreskowymi na stronie internetowej operatora tj. www.nuk.strefa.pl bądź pod numerem telefonu 74 872 23 88 wew.28.

Mieszkańcy budynków administrowanych przez ZGKiM w Nowej Rudzie mogą odbierać worki i kody kreskowe w Rejonach Obsługi Mieszkańców w poszczególnych dzielnicach:
– Drogosław – ul. Świdnicka nr 22
– Nowa Ruda – Centrum – ul. Srebrna nr 1a
– Słupiec – ul. Akacjowa nr 13.

5. Kto wyposaży nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane?
Do obowiązków właściciela nieruchomości należy obowiązek wyposażenia jej w pojemnik. Pojemnik może być zakupiony na własność lub udostępniony odpłatnie (wydzierżawiony) od firmy odbierającej odpady na zlecenie gminy lub od innej firmy, która w swojej ofercie posiada taką usługę.
Osobom zainteresowanym dalszym użytkowaniem pojemników dostarczonych przez NUK Sp. z o.o. przypominamy o konieczności zawarcia z firmą nowej umowy dzierżawy. Miesięczny koszt dzierżawy pojemnika o poj.120 l wynosi 2,50 zł. Nowa umowa zostanie dostarczona przez NUK Sp. z o.o. Można ją również podpisać i odebrać w siedzibie Spółki w Nowej Rudzie przy ul. S.Żeromskiego nr 2.
Opłatę za pojemniki Właściciele mogą wnosić na dotychczasowe konta za okres dłuższy niż jeden miesiąc (np. za kwartał bądź 6 miesięcy).

6. Informacja dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowych.
Odpady wielkogabarytowe tj. odpady o dużych nietypowych rozmiarach (np. meble, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery itp.) odbierane są na zasadzie „wystawek” 3 razy do roku z miejsc odbierania pozostałych odpadów.
Dla mieszkańców Os. XXX-lecia, Os. Piastowskiego, Os. Nowego, Os. Wojska Polskiego budynki od nr 1 do nr 7 termin odbioru w/w odpadów wyznaczony jest na dzień 17 września br.
Dla mieszkańców Os. Wojska Polskiego (budynki Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK”) termin odbioru w/w odpadów wyznaczony jest na dzień 16 września br.
Dla zachowania porządku w miejscach odbioru odpadów prosimy o wystawianie odpadów wielkogabarytowych w podanych terminach.

7. Selektywna zbiórka odpadów – pytania i odpowiedzi.
W związku z tym, że dla wielu mieszkańców naszego miasta segregacja odpadów jest czymś nowym, czymś czego dopiero się uczymy, prosimy o zadawanie pytań, na które będziemy odpowiadać na łamach gazety oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Pytania można zadawać:
– drogą elektroniczną na adresy e-mail: marta.krupa@um.nowaruda.pl , mios@um.nowaruda.pl
– telefonicznie – 74 872 0321 lub 74 872 0345.