Home / Gospodarka i przedsiębiorczość / Do 39 000 zł na własną działalność

Do 39 000 zł na własną działalność

Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z dniem 1 lipca 2013 r. rozpoczął realizację projektu systemowego „Aktywizacja rynku pracy na Dolnym Śląsku” w partnerstwie z dwoma podmiotami:

– Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie
– Agencją Rozwoju Społecznego „ARS” Sp. z o.o. w Legnicy

Projekt będzie realizowany do 30 kwietnia 2015 r. Na ten cel zaplanowano wydać 7 988 624,00 PLN. Środki w 85% pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15% z Budżetu Państwa.
Celem głównym projektu jest ograniczenie napływu bezrobotnych zwalnianych z przyczyn dotyczących pracodawców.
Dla uczestników projektu został przewidziany szereg działań outplacementowych, takich jak:
– poradnictwo zawodowe (4 godz./os.) – doradca zawodowy przeprowadzi analizę sytuacji uczestnika, określi jego predyspozycje zawodowe oraz podniesie wiedzę i umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy. Doradca wraz z uczestnikiem stworzy dalszą ścieżkę udziału w projekcie;
– poradnictwo psychologiczne (3 godz./os.) – rozmowa z psychologiem ma na celu odnalezienie się uczestnika projektu w nowej sytuacji, przezwyciężenie lęków i stresu;
– szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (40 godz./os.) – podczas szkolenia będą poruszane tematy związane z procedurą zakładania działalności gospodarczej, tematy z zakresu księgowości, marketingu, prawa podatkowego;
– doradztwo indywidualne związane z zakładaniem działalności gospodarczej (4 godz./os.) – doradca pomoże uczestnikowi m.in. w stworzeniu indywidualnego biznes planu;
– dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej ( max 39 000,00 PLN) – dotacje przeznaczone są dla uczestników, którzy zakończyli etap szkoleniowo-doradczy i których wniosek o przyznanie środków finansowych został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję Oceny Wniosków;
– podstawowe wsparcie pomostowe (max. 800,00 PLN przez okres 6 m-cy) – wsparcie przyznawane uczestnikom, którzy otrzymali dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej i których wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję Oceny Wniosków;
– wydłużone wsparcie pomostowe (max. 800,00 przez okres 6 m-cy) – wsparcie przyznawane uczestnikom, którzy otrzymali dotację na uruchomienie działalności gospodarczej oraz podstawowe wsparcie pomostowe i których wniosek o przyznanie wydłużonego wsparcia pomostowego został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję Oceny Wniosków;
– doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (4 godz./os.) – podczas spotkania doradca poinformuje uczestnika jak rozliczyć się z udzielonej dotacji.

Ponadto będą poruszane tematy związane z prowadzeniem księgowości, przepisami BHP;
– szkolenia zawodowe + stypendium – zakres szkoleń zawodowych zostanie dopasowany do potrzeb indywidualnych uczestnika projektu. Stypendium będzie przyznawane uczestnikom szkoleń zawodowych w wysokości 7,37 zł brutto za godzinę szkolenia.
– dodatek relokacyjny (5 000,00 PLN) – dodatek dla osób, które uzyskały zatrudnienie w miejscowości oddalonej powyżej 50 km od miejsca zamieszkania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu czy zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.

Do projektu mogą przystąpić:
1. Osoby pozostające bez zatrudnienia, które do czasu rozwiązania stosunku pracy świadczyły pracę w województwie dolnośląskim, a które z przyczyn dotyczących pracodawcy utraciły pracę, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
2. Pracodawcy przechodzący procesy adaptacyjne i modernizacyjne, którzy prowadzą działalność gospodarczą na obszarze województwa dolnośląskiego i mają zamiar przeprowadzić zwolnienia (w tym zwolnienia grupowe lub monitorowane) oraz ich pracownicy, po wcześniejszym przystąpieniu do projektu pracodawcy.

Więcej informacji można uzyskać klikając tutaj lub dowiadując się w siedzibie Partnera:

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda
godz. 8.00 – 15.00
tel. (74) 872 70 48
www.agroreg.com.pl

ul. Batalionów Chłopskich 19
58-200 Dzierżoniów
godz. 7.00-15.00
tel. (74) 832 35 36
www.agroreg.com.pl