Home / Wydarzenia lokalne / Budżet miasta przyjęty

Budżet miasta przyjęty

Podczas ostatniej w 2012r. (28 grudnia) sesji, nadano kolejny tytuł „Zasłużony dla miasta Nowa Ruda”. za wielo-letnią pracę na rzecz poprawy kondycji obiektów sakralnych w dzielnicy słupiec oraz liczne inicjatywy społeczne, odznaczono proboszcza parafii św. Katarzyny w Słupcu ks. Jerzego Czernala.

Harmonogram właściwy sesji, rozpoczęto od zmian w budżecie. Między innymi przeznaczono kwotę 9 tys. zł na przebudowę muru oporowego na os. Piastowskim, 10 tys. zł na remont kanalizacji przy ul. Radkowskiej oraz przesunięto środki w celu prawidłowego funkcjonowania placówek szkolno-przedszkolnych.
Kolejne uchwały dot. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej a także przegłosowano „pakiet” uchwał określających gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni pozytywnie opowiedzieli się za przystąpieniem do sporządzenia projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia (obwodnica) oraz podjęcia współdziałania w ramach „Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020”.

Uzupełnieniem piątkowej sesji, było udzielenie zabezpieczenia dot. projektu „parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji” oraz uchwały regulujące prace komisji stałych w 2013 roku. Głosowanie nad obecnym (2013r.) Udżetem, poprzedziło odczytanie pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej oraz dyskusjaradnych. Nowy budżet przewiduje dochody na kwotę 55 176 806 zł, przy wydatkach sięgających 52 951 228 złotych. Plan wydatków inwestycyjnych w 2013 roku opiewa na kwotę 3 625 919 zł.