Home / Uniwersytet III Wieku / Zaproszenie na wykład otwarty z zakresu ekologii

Zaproszenie na wykład otwarty z zakresu ekologii

Noworudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A oraz Burmistrz Miasta Nowa Ruda, Pan Tomasz Kiliński, zapraszają na spotkanie otwarte z zakresu ekologii, dotyczące ” niskiej emisji”.
Wykład odbędzie się w TECHNOINKUBATORZE w Nowej Rudzie, przy ul. Kłodzkiej 24

Z A P R O S Z E N I E

Jakość powietrza atmosferycznego w wielu miejscowościach Dolnego Śląsku nadal jest dalece niezadawalająca. Przyczyną tego stanu jest emisja z nisko położonych nad ziemią kominów i rur wydechowych samochodów (tzw. niska emisja), która stwa-rza zagrożenie dla środowiska, a szczególnie zdrowia ludzi.
Aby wpłynąć na poprawę sytuacji, Dolnośląski Klub Ekologiczny we Wrocławiu roz-począł projekt pt. „KLIMAT, ENERGIA, ZDROWIE”. W ramach tego projektu zapra-szamy wszystkich chętnych na cykl 3 spotkań informacyjnych pt. Stop „niskiej emi-sji”, organizowanych przez DKE w okresie grudzień 2014 – maj 2015 r., których te-matem będą m.in. źródła zanieczyszczeń atmosfery i ich wpływ na zdrowie oraz zmiany klimatu, możliwości oszczędzania energii w gospodarstwie domowym, efek-tywność energetyczna budynku i audyt energetyczny, odnawialne źródła energii – możliwość ich wykorzystania w gospodarstwie domowym i potencjalne źródła dofi-nansowania instalacji OZE.
Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbędzie się 15 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w TECHNOINKUBATORZE w Nowej Rudzie – Słupcu, przy ul. Kłodzkiej 24.
Program spotkania:
– otwarcie i przywitanie uczestników
– prelekcja nt. Źródła zanieczyszczenia powietrza, „niska emisja”, dr inż. Aureliusz Mikłaszewski,
– prelekcja nt. Skażenie powietrza i jego wpływ na zdrowie, mgr Jakub Krzeszowiak,
– prelekcja pt. Przyczyny ocieplenia klimatu i efekty dla gospodarki, dr inż. Aureliusz Mikłaszewski,
– dyskusja.
Planowany czas spotkania do 2 godzin.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu
Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego
Dr inż. Aureliusz Mikłaszewski

Program edukacyjny dla dorosłych STOP „NISKIEJ EMISJI”

Program spotkań:
1. Pierwsze spotkanie (listopad/grudzień 2014):
– wykład: Źródła zanieczyszczenia powietrza, „niska emisja” – dr inż. A.
Mikłaszewski;
– wykład: Skażenie powietrza i jego wpływ na zdrowie – mgr J. Krzeszowiak;
– wykład: Przyczyny ocieplenia klimatu i efekty dla gospodarki – dr inż. A.
Mikłaszewski.
2. Drugie spotkanie (luty/marzec 2015):
– wykład: Zużycie energii w gospodarstwach domowych , sposoby na redukcję
zużycia energii – mgr K. Haladyn;
– wykład: Efektywność energetyczna budynku – doc. dr inż. H. Wojciechowski;
– wykład: Audyt energetyczny – mgr A. Maślankiewicz.
3. Trzecie spotkanie (kwiecień/maj 1015):
– wykład: Rodzaje odnawialnych źródeł energii – dr inż. A. Mikłaszewski;
– wykład: Możliwość wykorzystania OZE w gospodarstwie domowym – doc. dr
inż. H. Wojciechowski;
– prelekcja: Możliwość pozyskania dofinansowania na OZE , zwiększenie
efektywności energetycznej i ograniczenie „niskiej emisji” – przedstawiciel
Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich UM.