Home / Wydarzenia lokalne / Ustawa „śmieciowa” – pytania i odpowiedzi

Ustawa „śmieciowa” – pytania i odpowiedzi

Jak jest teraz?

Obecnie właściciele nieruchomości sami zawierają umowy na odbiór odpadów i rozliczają się finansowo z podmiotami świadczącymi tą usługę.

A jak będzie?

Od 1 lipca 2013 r. obowiązek właścicieli nieruchomości w zakresie zapewnienia odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych przejmie Miasto. To właśnie Miasto podpisze umowę z przedsiębiorcą, wybranym w drodze przetargu, na odbiór odpadów i będzie za tą usługę płacić pieniędzmi pozyskanymi z opłat wnoszonych przez mieszkańców.

Sprawdź warunki i okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy z firmą wywozową. Pamiętaj o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. Właściwe rozwiązanie umowy pozwoli na uniknięcie ponoszenia podwójnych kosztów za odbiór odpadów.

Jak będzie naliczana opłata?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie naliczał samodzielnie i przedstawiał w formie deklaracji, w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz miesięczną stawkę ustaloną przez Radę Miejską.

Jakie są miesięczne stawki opłat?

Wysokość miesięcznych stawek opłat na rok 2013 uchwalonych przez Radę Miejską uzależniona jest od tego, czy odpady będą zbierane selektywnie, czy też nie i wynoszą:

 • 13,50 zł/osobę – przy selektywnej zbiórce
 • 20,00 zł/osobę – bez selektywnej zbiórki

Decyzję o prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości podejmuje właściciel nieruchomości poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji w formularzu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kto składa deklarację?

Deklarację składa właściciel, współwłaściciel, najemca, dzierżawca, użytkownik wieczysty, inny podmiot władający nieruchomością zamieszkałą. W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu deklarację składa zarząd spółdzielni.

Gdzie można pobrać formularz deklaracji?

Formularz deklaracji można pobrać:

 • w Biurze Obsługi Klienta, Rynek nr 11 (parter)
 • na stronie internetowej – www.um.nowaruda.bip.info.pl w zakładce „Druki i wnioski do pobrania”

W przypadku budynków administrowanych przez ZGKiM deklaracje będą roznoszone przez pracowników jednostki.

Jakie dokumenty należy dołączyć do deklaracji?

Do deklaracji należy dołączyć:

 • kopię umowy na odbieranie odpadów komunalnych zawartej z przedsiębiorcą ( w przypadku objęcia umową zbiorową – oświadczenie, kto zawarł umowę);dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie lub przebywa poza granicami kraju (dot. osób zameldowanych w lokalu, a nie zamieszkujących w nim)

Do kiedy i gdzie należy złożyć deklarację?

Deklarację należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2013 r. w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1.

Czy można zmienić deklarację?

Tak, jeżeli zmieni się liczba mieszkańców nieruchomości, zmienione zostaną miesięczne stawki opłat ustalone przez Radę Miejską lub zmieni się sposób zbierania odpadów (np. z selektywnego na nieselektywny). W takich przypadkach należy na nowo wyliczyć wysokość opłaty i złożyć deklarację korygującą – w ciągu 14 dni od daty nastąpienia zmiany.

A jeżeli nie złożę deklaracji?

Niezłożenie deklaracji, podanie nieprawdziwych danych lub brak selektywnej zbiórki (pomimo zdeklarowania) skutkować będzie naliczeniem opłaty przez Urząd Miejski w drodze decyzji.

Co otrzymam w zamian za opłatę?

Opłata obejmuje:

 • odbiór wszystkich odpadów zmieszanych z pojemnika na odpady
 • odbiór wszystkich odpadów zbieranych selektywnie
 • worki do selektywnej zbiórki
 • odbiór z nieruchomości starych mebli, sprzętu AGD, opon etc. – wg harmonogramu
 • funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Niepodległości nr 45c, gdzie można będzie oddać wybrane rodzaje odpadów, np. opony, gruz i odpady z ogrodu w określonych ilościach oraz każdą ilość starych mebli, sprzętu AGD etc.

Opłata nie obejmuje:

 • wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane,
 • mycia i naprawy pojemnika na odpady zmieszane.
 • Czynności, których nie obejmuje opłata, właściciel nieruchomości musi zapewnić we własnym zakresie, np. poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą na dzierżawę pojemnika na odpady.
 • Każda nieruchomość zamieszkała, niezależnie od podjętej decyzji o segregacji odpadów, musi być wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane o pojemności dostosowanej do liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwości odbioru śmieci – wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane należy do właściciela nieruchomości.

  Opłatę za śmieci należy wnosić do Urzędu Miejskiego do 25 dnia każdego miesiąca, przy czym pierwszą opłatę należy wnieść do 25 lipca 2013 r.
  Opłatę można wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta BZ WBK S.A I Oddział w Nowej Rudzie Nr rachunku 64 1090 2330 0000 0005 9600 0037 lub w kasie Urzędu Miejskiego.

  Szczegółowych informacji w sprawie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami i związanych z tym obowiązków i uprawnień udziela:

  • Andrzej Włodarczyk – tel. 0 74 872 0345, Rynek nr 11, pok. nr 102 (I piętro) e-mail mios@um.nowaruda.pl
  • Biuro Obsługi Klienta – tel. 0 74 872 0300, Rynek nr 11 (parter)