Home / Regulamin korzystania z serwisu ogłoszeniowego

Regulamin korzystania z serwisu ogłoszeniowego

ZASADY I WYTYCZNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z OGŁOSZEŃ
Poniższy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników. Kiedy w regulaminie mowa jest o „Serwisie” dotyczy to internetowego serwisu ogłoszeniowego dostępnego pod nazwą (domeną) nowa-ruda.com. Kiedy w regulaminie mowa jest o „Administratorze” dotyczy to osób zarządzających Serwisem. Kiedy w regulaminie mowa jest o „Użytkowniku” dotyczy to wszystkich osób korzystających z Serwisu. Kiedy w regulaminie mowa jest o „Ogłoszeniodawcy” dotyczy to użytkowników zamieszczających ogłoszenia w Serwisie.

 
REGULAMIN SERWISU

 • I Użytkownik korzystając z Serwisu, jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się nie używać Serwisu do celów niezgodnych z prawem lub celów zabronionych na mocy postanowień Regulaminu. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 • II Zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie jest bezpłatne. Ogłoszenia w Serwisie mogą zamieszczać tylko osoby pełnoletnie.
 • Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych. Podawanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celu świadczenia usługi internetowego serwisu ogłoszeniowego.
 • III Dane osobowe podane w ogłoszeniach nie są i nie będą mogły być wykorzystywane do celów innych niż publikacja ogłoszenia. Na prośbę użytkownika administrator może usunąć ogłoszenie.
 • IV Podając dobrowolnie swoje dane osobowe przy rejestracji oraz przy publikacji ogłoszenia Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na ich publikowanie w internecie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki publikowania przez Użytkowników w ogłoszeniach danych osobowych i adresowych. Użytkownik zgadza się by Administrator miał prawo do zmiany nazwy Użytkownika wyświetlanej w serwisie (np. zmiany nazwy zawierającej nazwisko, lub adres e-poczty).
 • V Ogłoszeniodawca oświadcza, że publikuje w serwisie wszelkie treści (w tym zdjęcia i grafiki) dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność, a serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczonych informacji. Wszystkie treści zamieszczane w Serwisie oraz przesyłane na adres poczty elektronicznej Serwisu są traktowane jako niepoufne.
 • VI Ogłoszeniodawca zgadza się, że publikowana w ogłoszeniu treść nie może być sprzeczna z normami kultury i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. W związku z tym oświadcza, że nie będzie zamieszczać w serwisie żadnych informacji i materiałów: nielegalnych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, nietolerancyjnych, głoszących nienawiść lub przemoc oraz naruszających prawo w jakikolwiek sposób.
 • VII Usuwane z Serwisu będą zauważone ogłoszenia:
  1) dotyczące tzw. piramid finansowych, systemów łańcuszkowych i temu podobnych;
  2) dotyczące ofert pracy bez opisu zakresu obowiązków pracownika oraz bez podania nazwy firmy zatrudniającej, adresu zatrudnienia i telefonu kontaktowego pracodawcy;
  3) dotyczące usług i ofert pracy dotyczących tzw. marketingu internetowego, chałupnictwa, e-mailingu, „pracy dodatkowej przez internet” i innych podobnych;
  4) dotyczące tworzenia, pomocy w pisaniu, sprzedaży prac: maturalnych, dyplomowych, licencjackich, magisterskich, wypracowań itp.;
  5) dotyczące sprzedaży zwierząt sprzecznie z ustawą o ochronie zwierząt lub próbujące obejść tą ustawę (zgodnie z ustawą handel psami i kotami poza zarejestrowanymi hodowlami jest nielegalny, zauważone ogłoszenia nie zawierające informacji dotyczących hodowli i metryki oferowanego na sprzedaż psa czy kota będą usuwane);
  6) dotyczące tematyki erotycznej i pornograficznej;
  7) nie opisujące konkretnej oferty, np. z dopiskiem „by uzyskać więcej informacji napisz e-mail lub zadzwoń”;
  8) pomawiające, komentujące Użytkowników lub ogłoszenia zamieszczone w Serwisie;
  9) noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie i własności intelektualnej;
  10) ogłoszenia sprzeczne z normami kultury, etyki i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
  11) ogłoszenia które subiektywnie zostaną uznane przez Administratora za nieuczciwe, niewiarygodne, nieodpowiednie do publikacji.
 • VIII Ogłoszeniodawca zgadza się na usuwanie ogłoszeń o których mowa w pkt VIII. Administrator ma prawo subiektywnie rozstrzygać które treści powinny zostać usunięte. Usuwanie lub zmiana treści ogłoszeń może nastąpić bez wcześniejszego poinformowania o tym Ogłoszeniodawcy. Administrator nie musi wyjaśniać Ogłoszeniodawcy przyczyn zmiany treści lub usunięcia ogłoszeń.
 • IX Serwis nie odpowiada za skutki wynikłe z publikacji ogłoszeń. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zgodność usług i towarów z opisem w ogłoszeniu, nie odpowiada za roszczenia będące skutkiem kontaktów pomiędzy użytkownikami serwisu.
 • Użytkownik musi mieć świadomość, że opublikowane w Serwisie ogłoszenia mogą zawierać nieprawdziwe i nieuczciwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać oczekiwaniom. Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że jest świadomy zagrożeń wynikających z możliwości zamieszczania przez Ogłoszeniodawców fałszywych treści tj. ogłoszeń mających na celu oszustwo, wprowadzenie w błąd, wyłudzenie pieniędzy itp. Użytkownik korzysta z ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
 • X Jeżeli Użytkownik lub podmiot trzeci wystąpi przeciwko Serwisowi z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Ogłoszeniodawcę postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno-etycznych, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Serwisu z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Użytkownika. Nadto Ogłoszeniodawca naprawi wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.
 • XI Serwis dokłada wszelkich starań, by nie naruszać praw autorskich. Treści (w tym obrazy, zdjęcia) umieszczone w Serwisie mogą być autorstwa kogoś innego niż Autorów i Użytkowników Serwisu. Prawa autorskie do tych materiałów należą do ich autorów. Nazwy firm, marek, produktów, partii politycznych, instytucji, itp. mogą być znakami towarowymi należącymi do wcześniej wymienionych. O wszelkich zauważonych naruszeniach praw autorskich należy powiadamiać Administratora Serwisu.
 • XII Serwis zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników. Nowy regulamin obowiązuje zawsze od chwili publikacji go na niniejszej stronie. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne zapoznawanie się z regulaminem, a korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z jego akceptacją.