Home / Wydarzenia lokalne / Informacja Wydziału Mienia Komunalnego

Informacja Wydziału Mienia Komunalnego

Uchwałą Nr 247/XXXI/13 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 27 lutego 2013 r. Gmina Miejska Nowa Ruda przejęła obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dot. instytucji, przedsiębiorców, szkół itp.).
Mając powyższe na uwadze prosimy osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda o składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklarację odebrać można w Biurze Obsługi Klienta (Rynek 11), lub pobrać ze strony www.nowaruda.biuletyn.net DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 maja br.

Szczegółowych informacji w sprawie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami i związanych z tym obowiązków i uprawnień udziela:
Wydział Mienia Komunalnego – tel. 0 74 872 0345, Rynek nr 11, pok. nr 102(I piętro) e-mail mios@um.nowaruda.pl
Biuro Obsługi Klienta – tel. 0 74 872 0300, Rynek nr 11 (parter)