Home / Wydarzenia lokalne / Informacja dla osób ubiegających się o stypendia szkolne

Informacja dla osób ubiegających się o stypendia szkolne

INFORMACJA dla osób ubiegających się o przyznanie stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2013/2014 w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Uczeń może otrzymać stypendium szkolne, kiedy miesięczna wysokość dochodu w jego rodzinie nie przekracza kwoty 456zł netto na osobę, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zakres zajęć realizowanych w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników szkolnych.

Osoby, które zechcą ubiegać się o stypendium szkolne mogą otrzymać odpowiednie formularze w placówkach oświatowych, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie lub na stronie: bip.mops.nowaruda.pl

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, powinien zawierać:
1. dokładne dane ucznia i wnioskodawcy oraz adres zamieszkania,
2. potwierdzenie dyrektora szkoły o uczęszczaniu ucznia w danym roku szkolnym do danej szkoły i klasy,
3. uzasadnienie przyznania świadczenia, w tym dokumenty potwierdzające wszelkie uzyskane w rodzinie ucznia dochody netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku tj. sierpień 2013r. W szczególności; zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, zaświadczenie, decyzja lub odcinki emerytury, renty bądź innych świadczeń otrzymywanych z ZUS, zaświadczenie lub decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy, zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do 16 września 2013 roku a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, słuchaczy nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2013 roku w placówkach oświatowych oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 18 w Nowej Rudzie.

Ponadto osoby, które złożą wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, proszone są o gromadzenie faktur i rachunków dotyczących poniesione wydatki na cele edukacyjne ucznia. Powyższe dowody zakupów będą stanowiły podstawę do wypłaty przyznanych stypendiów szkolnych.