Home / Wydarzenia lokalne / Apel o niewypalanie traw

Apel o niewypalanie traw

Ogłoszenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Co roku podczas wiosennych porządków i pracach polowych mamy do czynienia z powtarzającym się szkodliwym procederem wypalania traw. Stanowi to poważne zagrożenie nie tylko dla roślin, ale także dla zwierząt i ludzi.
Wypalanie traw prowadzi do:
● wyjaławiania gleby,
● zabijania roślin i zwierząt,
● zanieczyszczenia atmosfery,
● niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia.

Wypalania traw jest bardzo złą tradycją, z którą od lat zmagają się różne służby: policja, strażacy czy służby ochrony środowiska. Wypalanie traw często poważnie utrudnia poruszanie się po drogach publicznych kierowcom, co w konsekwencji może być przyczyna wypadków.

Wypalanie traw w świetle obowiązującego w Polsce prawa jest przestępstwem, stanowią o tym między innymi przepisy kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń, ustawa o lasach czy ustawa o ochronie przyrody.
Proceder ten uznany jest za zjawisko powodujące zagrożenie dla ludzi, zwierząt i roślin oraz prowadzi do negatywnych zmian w środowisku.

Co każdy powinien zrobić:
● wyjaśnić dzieciom jakie niebezpieczeństwo związane jest z podpalaniem traw,
● można kompostować odpady organiczne, zamiast je palić,
● zgłaszać zauważony pożar na telefon alarmowy :112 lub 998 (Straż Pożarna)
● zgłaszać zauważonych podpalaczy na telefon alarmowy: 112 lub 997 (Policja)

Mimo corocznych apeli,trawy płoną, a wypalanie ich prowadzi do poważnych zmian w otaczającym nas środowisku, każdy zanim podejmie się tego czynu powinien zastanowić się, że działa na szkodę swoją, swoich bliskich i otaczającej przyrody.
Przypominamy, że zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) ZABRANIA SIĘ WYPALANIA ŁĄK, PASTWISK, NIEUŻYTKÓW, ROWÓW, PASÓW PRZYDROŻNYCH, SZLAKÓW KOLEJOWYCH ORAZ TRZCINOWISK I SZUWARÓW
Kto nie przestrzega ww. zakazu podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody). Wypalanie traw grozi również utratą unijnych dopłat dla rolników.

Apelujemy o rozsądek!